Dvorní karty – Poháry

Dvorní karty pohárů se vztahují k lásce, zamilovanosti, vztahům, naději a intuici. Sytí oblast našeho cítění, upozorňují nás na emoční překážky a pomáhají nám nalézt zdroj vlastní síly.

Představme si , že každá dvorní karta je žijící člověk, a že nám o sobě chce něco sdělit, představit se nám. Jeho slova můžeme vnímat jako popis toho, jak se dvorní figura vnímá, tedy jako popis osobnosti, můžeme je vnímat jako vysvětlení určité situace, můžeme vidět v jeho slovech radu, jak vyřešit určitý problém, nebo nám přibližuje nějakou životní výzvu, která nás čeká, mohou dokonce hovořit o duchovní dimenzi nebo o prostředí, ve které se nacházíme my nebo tazatel.

Páže pohárů říká:

„Jsem živoucí zosobnění lásky. Stojím na mořském molu a jsem i nejsem z tohoto světa. Jsem odrazem krásy a lásky vodní říše, má vnější krása odráží i mou vnitřní rovnováhu, mír a přijetí toho, co je. Mé srdce je otevřené všem novým zkušenostem – bez lítosti a stesku. Podobný zvířátku bez rozumu kráčím světem zahleděno především do sebe. Dávám vznikat novým vztahům, které brzy přijdou. Dívám se někdy na svůj odraz na hladině, netečné vůči světu. Toužím jen, aby mě můj vlastní odraz miloval. Pokud začneš žít svým vlastním životem nebo odvrátíš oči od mého upřeného pohledu, pak se mé srdce plní žárlivostí. Jinak jsem ale plné harmonie.“

Král pohárů říká:

Jsem hluboká a nesmírná láska bez hranic. Jsem stálost uprostřed proudu. Má síla je v šíři oceánu, vstřebávám vše, co je do mě vrženo. Jsem stálý ve svých citech a vždy se postarám o rovnováhu v hlubinách vod. Pokud však jsou vody bouřlivé, zrazuji ty, kteří mi důvěřovali a nenávist znečišťuje mé hlubiny. Žiji pod i nad vodní hladinou, jsem rádce citů, bez koruny, bez povýšení. Umím jednat, nejen snít.“

Rytíř pohárů říká:

„Jsem posel lásky. Jsem vize, sen, naděje a touha. Jsem zamilovaný do svého milování, jsem inspirací a fantazií – myšlenkou srdce. Nabízím příležitost, flirt, tanec a vášnivé milostné setkání. Často přicházím do míst, kde je potřeba vyzkoušet pevnost své víry. Jsem také majetnický – žárlivý a neodbytný, dokud nedosáhnu ukojení svého neukojitelného srdce vášně. Můj pohár lásky můžeš vypít, a já tě zahrnu svou touhou, kterou tě mohu udusit. Co však nemohu mít, to zavrhnu. Jsem znamením touhy, beze mě by byl svět nudný. City jsem posedlý, buď mnou také posedlý.“

Královna pohárů říká:

„Mé srdce pulsuje jako otvírající se lastura při přílivu. Jsem nekonečnou nádobou soucitu, kterým konejším druhé. Cítím se bezmocná, vydaná na pospas turbulenci vod svých citů. Podléhám druhým a dávám se jim všanc. Jsem jemná, pohroužená do svého nitra, ale i do nitra druhých. Nemohu být bez proudění vln emocí ve všudypřítomném světě. Jsem však královna, tak také vím. Umím chápat a naslouchat řeči vědomí i nevědomí. Mé srdce je opravdové. Když věci dospějí do určitého stádia, dokážu o ně adekvátně pečovat.“