Velká Arkána

Velká arkána je soubor dvaadvaceti karet, které jsou součástí každé tarotové sady. Zastupují hlavní životní zkušenosti a lekce, které provázejí naši duchovní cestu. Jednotlivé karty Velké arkány představují univerzální témata nebo procesy, jimiž prochází, a v různých obměnách je prožívá, každý člověk. V tradici tarotu představují stádia naší duchovní cesty. Moderní interpretace Velké arkány je tedy cesta vědomí od stavu první karty -0 Blázna a jeho stavu blaženosti, intuitivnosti a neurčenosti až po kartu 21 – Svět, která je reprezentantem uceleného sebe-uvědomění. Tím však celá interpretace Velké arkány nekončí, ale pokračuje do trojrozměrné další úrovně a my se jako po sprirále dostáváme k jednotlivýcm vrstám a aspektům života hlouběji.

Velká arkána

Každá karta Velké arkány je zmenšeninou určitých myšlenk, pocitů, asociací a procesů naší nevědomé mysli, které tvoří celou lidskou osobnost. Zároveň vždy představuje určitý úsek našeho života – zrcadlo či odraz vývojové fáze, ve které se nacházíme.

Symboly karet jsou univerzální, jelikož je všichni nosíme uvnitř své osobnosti, avšak specifická síť asociací spojených s jednotlivými archetypy se u každého z nás liší. Nikdo tedy nemůže interpretovat tarot stejným způsobem, a nemá tedy smysl učit se u karet nazpaměť seznamy významů.

Každou kartu Velké arkány používáme jako klíč, s jehož pomocí začneme prozkoumávat svou vlastní síť asociací, která ho obklopuje. Karty používáme jako mapu vlastního nitra, která nás vede. Symboly jsou metafory a nelze je chápat doslovně.

Velká arkána je příběh života a jeho stádií, kterými tedy v životě musíme nutně projít, abychom se posouvali od jednoho stádia k druhému. V případě, že nevyslyšíme nebo nepochopíme zkoušku či úkol jednoho stádia, můžeme se v něm zacyklit a není nám dovoleno posunout se dále. Říká se tomu stagnace. Využijeme-li však potenciál našeho vědomí, k čemuž nám tarot může být věrným pomocníkem, posouváme se přirozeným vývojem na všech úrovních ke světlu poznání.

Cestu vývoje od blázna do světa si můžeme představit jako příběh:

Blázen (0) je náš hlavní hrdina, náš avatar. V absolutní nevinnosti a důvěře vůči všemu se obleče do barevných šatů a optimisticky se vydává vpřed, plný nadšení a radosti z nových začátků. Stejně jako my, když jsme byli dětmi.

Cestou se setkává se svým vnitřním vedením Mága (I), který představuje tu jeho část, která se chce učit a uplatňovat ve světě ve svůj vlastní prospěch. Setkává se také s osobou Velekněžky (II), která představuje bláznovu intuici, jakýsi vnitřní hlas, který vnímáme pouze, pokud jsme vnitřně klidní. Bez těchto dvou archetypů by se Blázen na své cestě ztratil.

Císařovna (III) a Císař (IV) jsou bláznovými archetypálními rodiči. Narozdíl od mága a velekněžky, kteří učí blázna dozvídat se o jeho schopnostech, učí císař s císařovnou o světě, a o tom, jak ho vnímat. Císařovna je reprezentantkou štědrosti, tvořivosti a lásky. Císař značí přijetí řádu světa.

Karta Velekněze (V), v některých sadách nazývaná víra, učí porozumět smyslu dějů a uvádí blázna v souvislosti života. V Milencích (VI) se blázen učí mít vztahy k ostatním lidem.

Vůz (VII) představuje blázna v jeho dospívání, plného důvěry a síly, když se vydává zkoumat svět. Dalších šest karet tvoří výzvy, kterým je nutno čelit a učit se z nich. Síla (VIII) dává bláznovi příležitost chápat svou vnitřní sílu a samostatnost, schopnost brát věci do svých rukou a být nezávislý.

Poustevník (IX) ukazuje bláznovi, jak jeho dětská síla a potřeba být ve společnosti světa a cítit se přijímán ustupuje potřebě samoty, času a prostoru pro rozjímání, který umožňuje duchovní růst. Kolo (X) mu dává možnost uvědomit si zákonitosti opakujích se dějů světa a jeho rovnováhy.

Náročnější období začíná prostřednictvím Viselce (XI), který ukazuje na určitá omezení myšlení, na sebepřekonání a obětavost.Prostřednictvím Smrti (XII) se tato oběť vystupňuje, když je blázen nucen se vzdát obrazu, který si o sobě vytvořil a přizpsobit se koloběhu života. Však pomoc zhůry, v těchto náročných, ego zdracujích časech, usnadňuje Mírnost (XIII), která je pomocnou rukou a řešením.

Málo by bylo v životě zkoušek a tak přichází na řadu Ďábel (XIV), který staví blázna před zrcadlo vlastních chtíčů a malicherné nenasytnosti egoismu. Věž (XV) je pak procitnutím a katastrofálním rozpadem starých myšlenkových struktur, které si blázen vytvářel ve všech svých předchozích kartách. V těchto chmurných a náročných časech přichází Hvězda (XVII) jako milosrdná naděje. Díky Luně (XVIII) dostává blázen příležitost vybudovat si v neznámé krajině kultivovanější sebeuvědomění a prochází transformací. Sluncem (XIX) toto uvědomění pak vyzařuje do světa, plný radosti a moudrosti.

Soud (XX) pak směruje bláznovo myšlení do vyšších sfér vesmíru a blázen začíná vnímat život jako celek povznesený nad materiální svět. Kartou Světa (XXI) blázen uzavírá kruh, vědom si své naivity na počátku cesty, zná nyní své místo a chápe svou existenci jako součást širokého plánu. Může se vydat na novou cestu a započít cyklus znovu.


Tarotová sada se skládá ze 78 karet, které jsou dále rozděleny na dvě části: Velkou a Malou arkánu

Malá arkána se skládá z 56 číslovaných karet rozdělených do čtyř barev – živlů. Ke každému živlu náleží 14 karet…

V celém tarotu se toto lze naučit nejlépe právě na dvorních kartách, které jsou téměř na všech…